UACC SHAMIYA
MH|Marshall Islands
Oil tanker
183
32
19:01 29-09-2019
20,93 km/h
80.4
12.2
511
EGSUZ