YASA UNSAL SUNAR
MH|Marshall Islands
Bulk carrier
190
32
15:37 14-06-2019
21,30 km/h
215
9.4
511
CI ABJ