YASA UNSAL SUNAR
MH|Marshall Islands
Bulk carrier
190
32
12:01 16-04-2019
21,85 km/h
83
11.5
511
DZ BJA