SAKIZAYA ELEGANCE
PA|Panama
Bulk carrier
225
32
16:31 30-07-2019
0,00 km/h
203.3
12.8
511
PORT SAID