NEW COMMANDER
PA|Panama
Bulk carrier
186
28
04:13 24-02-2019
18,15 km/h
169.2
10.8
511
AR BHI