NEW COMMANDER
PA|Panama
Bulk carrier
186
28
10:48 18-02-2019
19,82 km/h
209.7
10.8
511
AR BHI