SAGAR KANYA
PA|Panama
Bulk carrier
197
32
05:13 31-05-2020
24,08 km/h
154.9
6.0
511
DJIBOTI