SAGAR KANYA
PA|Panama
Bulk carrier
197
32
02:56 06-07-2019
22,04 km/h
79.8
12.3
511
SINGAPORE