KEY MARMARA
MT|Malta
Chemical carrier
105
17
21:59 26-03-2019
21,67 km/h
161
6.5
511
KARSHAMN