RES NOVA
NL|Netherlands
Cargo ship
57
7
19:45 24-06-2019
0,00 km/h
341.7
0.0
511
LOCHEM