EXPLOSIEF
NL|Netherlands
Ship
184
24
02:01 24-03-2019
19,45 km/h
272.1
0.0
511
HUCKINGENRDAMVV